پل فایرابند | ترجمه شاپور اعتماد | در ایـن مـقاله قصد دارم که از جامعه و اعضای آن در برابر همهء ایدئولوژی‌ها‌، و نیز علم،…